INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8 w Poznaniu (60-161)
  NIP: 779-10-11-824
 2. Cel i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji usług Administratora, zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art.6 ust. 1b RODO),
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa prawna: art.6 ust. 1c RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności płatniczej oraz w celu ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust. 1f RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art.6 ust. 1a RODO) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Okres, przez który dane będą przechowywane:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tj.: przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych a także do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 4. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:
  Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.
 5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • podwykonawcy Administratora,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie,
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Informacje o przysługujących uprawnieniach:
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu w uzasadnionych przypadkach następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
  W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.
 7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan wysłać e-mail na adres: info@konekt.com.pl, zadzwonić pod numer +48 61 861 54 64 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: KONEKT Sp. z o.o. w Poznaniu (60-161), ul. Jawornicka 8.